Парламент прийняв Закон про реструктуризацію валютних кредитів

Якщо Закон буде підписаний Президентом і вступить в законну силу, валютні позичальники отримають право реструктуризувати свої зобов'язання перед банками, а останні, в свою чергу, не зможуть їм у цьому відмовити. На яких умовах буде проводитися така реструктуризація

Які кредити будуть підлягати реструктуризації?

Споживчі кредити — кошти в іноземній валюті, надані кредитором позичальнику для задоволення особистих потреб: придбання житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, послуг і будь-якого товару.

Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори в іноземній валюті, за якими кредитні кошти надавалися безпосередньо для ведення підприємницької діяльності, про що прямо зазначено в кредитному договорі, і спори з яких розглядаються виключно господарськими судами.

Що потрібно зробити для реструктуризації кредиту?

Подати письмову заяву кредитору. Кредиторам заборонено вимагати додаткові документи, а також оплату додаткових платежів, зборів, комісій і т.д.

На яких умовах проводиться реструктуризація?

Реструктуризація існуючих зобов'язань позичальника (невиплаченої суми кредиту і нарахованих, але не сплачених відсотків) здійснюється шляхом зміни валюти виконання зобов'язань за споживчим кредитом на національну валюту України за офіційним курсом національного банку України на дату підписання кредитного договору.

Кредитор зобов'язаний на підставі заяви позичальника встановити класичну схему погашення реструктуризованої заборгованості.

Також за заявою позичальника кредитор зобов'язаний здійснити перерахування платежів, сплачених за споживчим кредитом на дату реструктуризації, з ануїтетною схеми в класичну схему погашення.

Законом забороняється збільшення процентної ставки і встановлення плаваючої процентної ставки і будь-яких додаткових платежів.

Після реструктуризації зобов'язань за споживчим кредитом сума в гривні, яка є еквівалентом нарахованих, але не сплачених відсотків, вноситься в графік платежів по кредиту на останні 36 місяців платежів і підлягає обов'язковому списанню (анулюванню), за відсутності прострочення платежів за договором після реструктуризації більш ніж на 90 календарних днів поспіль, в порядку та на умовах, визначених договором про реструктуризацію. Сума коштів, сплачених позичальником як неустойка (штраф, пеня) до дати реструктуризації, підлягає зарахуванню в рахунок погашення заборгованості за споживчим кредитом.

Нараховані на дату реструктуризації штрафи і пені підлягають анулюванню.

Різниця між сумою нарахованих відсотків за підвищеною процентною ставкою і основної процентної ставки за кредитним договором на дату реструктуризації також підлягає анулюванню.

Якщо протягом строку користування споживчим кредитом до набрання чинності цим Законом сукупний розмір здійснених позичальником платежів за договором споживчого кредиту перевищує на 15 відсотків загальну суму основного боргу, зобов'язання позичальника перед кредитором вважаються виконаними.

Як оформляється реструктуризація валютного кредиту?

Реструктуризація зобов'язань за споживчим кредитом оформляється договором, в якому зазначаються:

сума зобов'язання в національній валюті України;

процентна ставка за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати процентної ставки, встановленої основним кредитним договором в іноземній валюті, зобов'язання по якому реструктуризуються;

графік платежів за споживчим кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на весь період дії договору про реструктуризацію зобов'язань за споживчим кредитом.

Нотаріус зобов'язаний засвідчити зміни до іпотечного договору (договору застави рухомого майна) та здійснити інші нотаріальні дії, пов'язані з оформленням таких змін, розмір плати за такі послуги не може перевищувати 500 гривень. В рамках реструктуризації заборгованості всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією прав на нерухоме майно, на підставі проведення реструктуризації проводяться безкоштовно.

Протягом якого терміну буде проводитися реструктуризація?

Позичальник має право звернутися до кредитора із заявою про реструктуризацію зобов'язань за споживчим кредитом протягом року з дня набрання чинності цим Законом

Реструктуризація зобов'язань за споживчим кредитом здійснюється кредитором протягом одного місяця з дня отримання письмової заяви позичальника про проведення реструктуризації.

У разі смерті позичальника кредитор зобов'язаний за заявою про прийняття спадщини будь-якої особи, яка звернулася до нотаріуса, провести реструктуризацію після закінчення строку, встановленого законодавством для прийняття спадщини.

У разі смерті позичальника, з яким було укладено договір особистого страхування (страхування життя), страховик виплачує кредитору визначену в договорі грошову суму (страхову виплату). З моменту вчинення кредитору даної страхової виплати припиняються всі зобов'язання позичальника, навіть якщо страхова виплата недостатня для повного задоволення вимог кредитора.

Що буде з предметом іпотеки або іншим заставою?

Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом встановлюється мораторій (заборона) на звернення стягнення на будь-яке майно позичальників і їх поручителів, надане в забезпечення виконання зобов'язань за споживчими кредитами.

У період дії мораторію на стягнення майна по відношенню до позичальників, поручителів забороняється:

звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов'язань;

вчинення виконавчого напису нотаріуса на кредитних договорах і договорах застави (іпотеки);

накладення арешту або вчинення інших дій для забезпечення примусового виконання рішення суду про звернення стягнення на майно (в тому числі виселення);

вчинення будь-яких заходів позасудового звернення стягнення на майно;

відкриття або подальше виконання вже відкритого виконавчого провадження.

Всі відкриті виконавчі провадження по справах, які підпадають під дію мораторію на стягнення майна, встановленого цим Законом, закінчуються. Всі виконавчі документи повертаються стягувачам, виконавчий збір при цьому не стягується.

Що якщо позичальник не зможе оплачувати кредит навіть після реструктуризації?

У разі неможливості виконати зобов'язання за споживчим кредитом, в тому числі після реструктуризації згідно з цим Законом, позичальник має право звернутися письмово до кредитора із заявою про передачу предмета застави (іпотеки) у власність кредитора.

Кредитор зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з дня отримання такої заяви укласти з позичальником договір про задоволення вимог в порядку, встановленому Законом України "Про іпотеку" або Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", згідно з яким предмет застави передається у власність кредитора .

З дня укладення договору про задоволення вимог і передачі предмета застави (іпотеки) у власність кредитора припиняється зобов'язання, яке забезпечувалося заставою, навіть якщо вартість предмета застави недостатня для повного задоволення вимог кредитора.

Заява позичальника про передачу предмета застави кредитору надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення за адресою кредитора, вказаною в кредитному договорі.

З дня набрання чинності цим Законом забезпечення виконання зобов'язань за реструктуризованими споживчими кредитами обмежується виключно предметом застави (іпотеки). Кредитор не вправі вимагати укладення договорів поручительства за реструктуризованими споживчим кредитом.

При цьому, забороняється звертати стягнення на нерухоме майно, що використовується як місце постійного проживання позичальника або його поручителя, в якому проживають малолітні діти, або яке є об'єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, що перебуває в іпотеці, за умови що у власності позичальника або його поручителя немає іншого нерухомого житлового майна.

Загальна площа такого нерухомого житлового майна (об'єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 квадратних метрів для квартири і 250 квадратних метрів для житлового будинку. Ця заборона не звільняє позичальника від зобов'язань за споживчим кредитом в іноземній валюті. Такий позичальник може провести реструктуризацію зобов'язань згідно з цим Законом.

Чи зможуть банки продати борг за валютним кредитом колекторам?

З дня набрання чинності цим Законом кредиторам забороняється відступати право вимоги за споживчими кредитами іншим особам (у будь-який спосіб — за договором уступки права вимоги, збут / міни права вимоги, договором факторингу і т.д.) без попередньої пропозиції виконання грошового зобов'язання позичальника і його поручителю за ціною поступки права вимоги. Позичальник і його поручитель мають переважне право на придбання права вимоги або виконання грошового зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті.

Кредитор, який має намір поступитися право вимоги, зобов'язаний письмово повідомити про це позичальника та його поручителя, вказавши ціну та інші умови, на яких він відступає таке право, і рахунок, на який повинні бути зараховані кошти.

Якщо позичальник і його поручитель відмовилися від переважного права на придбання або виконання грошового зобов'язання перед кредитором за ціною поступки права вимоги і не здійснили зарахування коштів на зазначений кредитором рахунок протягом 60 календарних днів з дня отримання повідомлення, кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятися від тих, що були запропоновані позичальникові і поручителя.

Якщо бажання придбати право вимоги виявили кілька людей, перевага віддається позичальникові. Якщо позичальник відмовився від придбання права вимоги, а бажання придбати право вимоги виявили кілька поручителів, кредитор має право вибору набувача серед цих поручителів.

У разі відступлення права вимоги з порушенням переважного права позичальника і його поручителів на виконання грошового зобов'язання перед кредитором за ціною поступки права вимоги такий позичальник або його поручитель може подати в суд позов про переведення на них прав і обов'язків нового кредитора. Одночасно позичальник або поручитель зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.

У разі поступки кредитором права вимоги за споживчим кредитом, укладеним до набрання чинності цим Законом, іншим фінансовим установам або особам, які не є фінансовими установами, позичальник виконує зобов'язання перед новим кредитором лише за ціною поступки права вимоги.

Дата публикации: 07.07.15